Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een selectie van de meest gestelde vragen. Heeft u een vraag die hier niet bijstaat? Stel deze dan aan projecta44@rws.nl, en we geven u antwoord en nemen hem op in deze pagina.

 

De weg ter hoogte van de Kaagbrug en viaducten Lisserweg en Hoofdvaart wordt breder in de nieuwe situatie. De opdracht die Rijkswaterstaat heeft gekregen beperkt zich tot het vervangen van de brug en viaducten. Die opdracht heeft dus geen betrekking op de wegvakken daar tussen en op de af- en toeritten van de A44. Er wordt nadrukkelijk geen capaciteit toegevoegd.

De Kaagbrug wordt vervangen voor een brug. Een aquaduct heeft naast hoge aanlegkosten nog een paar nadelen op deze locatie. Zo moet de Kaagbrug snel vervangen worden. Het bouwen van een aquaduct vergt lange planologische procedures ook omdat wij gronden zullen moeten aankopen dan wel moeten onteigenen. De vraag is of het überhaupt mogelijk zou zijn een aquaduct op deze locatie in te passen.

Ja, in zoverre dat bij vervanging en renovatie vanzelfsprekend moet worden voldaan aan alle bestaande wet- en regelgeving. De nieuwe Omgevingswet valt daaronder.

Onze bruggen en viaducten zijn ontworpen met de bedoeling dat ze lang meekunnen. We bouwen betonnen en stalen bruggen altijd met een levensduur van 100 jaar. Die levensduur wordt bepaald aan de hand van constructieve berekeningen bij het ontwerp. Zijn deze berekeningen niet (meer) beschikbaar dan voeren we technisch onderzoek uit om de (resterende) technische levensduur te bepalen.

Alleen de weg ter hoogte van de brug en viaducten wordt geasfalteerd, maar niet de wegvakken tussen de brug en viaducten. Het wegvak tussen het Hoofdvaart viaduct en de Kaagbrug is een uitzondering en hier asfalteren we wel, omdat we de weg iets verleggen.

De brug en viaducten worden niet allemaal tegelijk vervangen. In 2026 starten we met de vervanging van het viaduct Lisserweg, daarna volgt in 2026 de Kaagbrug en in 2027 het Hoofdvaart viaduct en Spoorwegviaduct. De verwachting is dat het laatste viaduct in 2031 klaar is.

De vervanging van de brug en viaducten is een groot project. Er is voorbereidingstijd nodig, onder andere voor de technische plannen en de voorbereiding en aanvraag van benodigde vergunningen. Dan is er tijd nodig om een aannemer te selecteren en contracteren voor het werk. Als laatste heeft de winnende aannemer tijd nodig het werk voor te bereiden.

Ja. Ze naderen weliswaar het einde van hun technische levensduur, maar worden extra geïnspecteerd. Daarnaast geldt er een gewichtsbeperking en een inhaalverbod voor vrachtwagens en bussen. Zo worden ze minder belast en blijven de bruggen en viaduct veilig beschikbaar voor het verkeer. In het geval van veiligheidsrisico’s zal Rijkswaterstaat altijd de benodigde maatregelen treffen. 

Rijkswaterstaat bepaalt op basis van de inspectieresultaten hoe zij de risico’s van haar objecten beheerst. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen prestaties, kosten en resterende risico’s.

De brug en viaducten worden deels opvolgend achter elkaar vervangen. Let op: onderstaande planning staat nog niet vast. Planning wordt pas definitief als er een aannemer gecontracteerd is.

 

Kunstwerk

Start realisatie

Gereed

Lisserwegviaduct

eind 2025 / 2026

(naar verwachting)  2027

Kaagbrug

2026

(naar verwachting) 2030

Hoofdvaartviaduct

2027

(naar verwachting) 2029

Spoorwegviaduct

2027

(naar verwachting) 2030

*Deze planning kan nog veranderen.

Er kan gemaild worden naar projecta44@rws.nl Ook kunt u zich wenden tot de informatielijn van Rijkswaterstaat (www.rws.nl of 0800-8002)

We houden regelmatig informatiebijeenkomsten in de omgeving van de kaagbrug en de drie viaducten om bewoners en bedrijven te informeren over de werkzaamheden. Daarnaast houden we deze projectwebsite actueel door regelmatig nieuwsberichten en informatie over komende werkzaamheden te plaatsen. Ook hebben we een Nieuwsbrief A44. Verder raden we u aan om, als de werkzaamheden eenmaal van start zijn gegaan, uw route te plannen op vanAnaarBeter.nl.

(Grote) bedrijven en belangrijke stakeholders worden in de voorbereiding op het project en gedurende de looptijd van het gehele project nauw betrokken. Zo vindt er op dit moment al afstemming plaats met enkele grote bedrijven en zijn werkgeversorganisaties Zuid-Holland Bereikbaar en Breikers aangehaakt om relevante werkgevers en publiekstrekkers zo goed mogelijk te informeren en samen met hen te komen tot maatregelen om de bereikbaarheid van hun bedrijf voor personeel, klanten en leveranciers tijdens de werkzaamheden aan de A44 zo goed mogelijk te waarborgen.

Het kunnen halen van de aanrijtijden van nood- en hulpdiensten is een randvoorwaarde voor het project. In afstemming met nood- en hulpdiensten bepalen we per bouwfase of aanrijtijden kunnen worden gehaald en welke aanvullende maatregelen er eventueel genomen moeten worden om de aanrijtijden te kunnen garanderen.

We werken volgens de werkwijzer minder hinder van Rijkswaterstaat. Deze werkwijzer is erop gericht om de bereikbaarheid van de regio gedurende de werkzaamheden aan de A44 zo optimaal mogelijk te houden. De werkwijzer bestaat uit drie hoofdpijlers: slim bouwen, slim plannen en slim reizen. We bouwen de brug en viaducten op een wijze waarbij gebruikers er zo min mogelijk overlast van ondervinden. We plannen de werkzaamheden op een slimme manier waarbij we rekening houden met relevante evenementen, relevante raakvlakprojecten en seizoensgebonden verkeer. Daarnaast zetten we met verschillende mobiliteitsmaatregelen in op slim reizen zodat er verschillende alternatieven beschikbaar zijn op de momenten dat er hinder wordt verwacht. De maatregelen worden bepaald aan de hand van de definitieve planning en wijze van uitvoering.

De A44 blijft grotendeels open voor doorgaand verkeer. Het zal voor de werkzaamheden soms noodzakelijk zijn om de A44 volledig te sluiten. Dit kan een nacht, weekend of weekafsluiting zijn.

Het vervangen van de brug en drie viaducten zal gepaard gaan met forse tot zeer forse hinder en overlast voor de omgeving en de weggebruikers. Afsluitingen van de brug en viaducten, op- en afritten en soms de A44 of het onder liggend wegennet, zijn noodzakelijk. Bouwhinder, zoals geluid en stof, is niet uit te sluiten. Rijkswaterstaat doet er alles aan om dit te beperken.

Het project richt zich op vervanging van de bestaande brug en viaducten in de A44. Met externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bouwfase (denk aan werkzaamheden elders) wordt zo veel mogelijk rekening gehouden, dan wel afgestemd.

Het nieuwe Lisserweg viaduct wordt iets verlaagd waardoor de snelweg overzichtelijker wordt. Hierdoor is het noodzakelijk om het onderliggend wegennet ook iets te verlagen om zo hetzelfde doorrijprofiel te houden. Ter hoogte van dit viaduct krijgt de A44 bredere rijstroken en pechhavens. Meer informatie op Lisserwegviaduct.

De hoofdomleiding zal lopen via de Rijnlandroute en de A4. Voor lokaal verkeer zullen er lokale omleidingen middels gele borden zijn. Meer informatie vind u op de pagina hinder

De planning is nog niet definitief maar de verwachting is dat de werkzaamheden in 2026 starten.

Nee, het ontwerp staat vast. Wel is het aangeven van aandachtspunten aangeven erg waardevol voor het project. Dat kan via projecta44@rws.nl 

 

Omdat het einde van de technische levensduur nadert.

De hoofdomleiding zal lopen via de Rijnlandroute en de A4. Voor lokaal verkeer zullen er lokale omleidingen middels gele borden zijn. Meer informatie staat op de pagina hinder

De planning is nog niet definitief maar de verwachting is dat de werkzaamheden in 2027 starten.

Nee, het ontwerp staat vast. Wel horen we graag wat uw aandachtspunten zijn voor het project. dat kan via projecta44@rws.nl 

Omdat het einde van de technische levensduur nadert.

Het Hoofdvaart viaduct wordt geheel vervangen, inclusief lage brug. De lage brug wordt iets verplaatst en komt te liggen tussen de spoorbrug en de A44. Ter hoogte van dit viaduct krijgt de A44 bredere rijstroken en een vluchtstrook. Meer informatie op Hoofdvaart viaduct.

Aandachtspunt is bekend. Het uitgangspunt is dat het project in basis terugbrengt wat de huidige situatie is, maar we onderzoeken daarnaast of we dingen kunnen verbeteren.

De hoofdomleiding zal lopen via de Rijnlandroute en de A4. Voor lokaal verkeer zullen er lokale omleidingen middels gele borden zijn. Meer informatie via hinder.

Via de oostelijke staande mastroute (route via Amsterdam).

Ja, naast een lange bedienvrije periode in de winterperiode, zullen er ook beperkingen en stremmingen zijn. De exacte invulling zijn we nog aan het afstemmen met de beheerders en gebruikers.

De planning is nog niet definitief maar de verwachting is dat de werkzaamheden aan de Kaagbrug in 2026 starten.  

Nee, het ontwerp staat vast. Wel zijn aandachtspunten aangeven erg waardevol voor het project. Dat kan via projecta44@rws.nl 

De bruggen worden vervangen voor nieuwe exemplaren die voldoen aan de huidige eisen van deze tijd. De nieuwe Kaagbrug (deel 1) wordt naast de oude brug gebouwd. Vervolgens wordt de oude Kaagbrug gesloopt en wordt er op die plek een start gemaakt met de bouw van de nieuw Kaagbrug (deel 2). Het project is voornemens om voor de vaste delen van de Kaagbrug hergebruikte liggers uit de A9 toe te passen. De liggers hebben dezelfde sterkte als nieuwe. Ter hoogte van de bruggen krijgt de A44 bredere rijstroken en een vluchtstrook.

Omdat het einde van de technische levensduur nadert.

De hoofdomleiding zal lopen via de Rijnlandroute en de A4. Voor lokaal verkeer zullen er lokale omleidingen middels gele borden zijn. Meer informatie op hinder.

De planning is nog niet definitief maar de verwachting is dat de werkzaamheden in 2027 starten.

Het Spoorwegviaduct wordt vervangen, maar de wegindeling blijft hetzelfde. Wel komt de weg iets hoger te liggen om meer ruimte tussen de bovenleiding van de spoorlijn en het kunstwerk te creëren.

Omdat het einde van de technische levensduur nadert.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit project? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen